Eesti Samojeedide Tõuühingu põhikiri

 
 
1. Üldsätted
1.1. Eesti Samojeedide Tõuühing (edaspidi ESTÜ)-ühiskondlik mittetulunduslik organisatsioon, mis on moodustatud asutamiskoosokeku otsusega ning tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt.
1.2. ESTÜ on aretustööd juhtiv ja korraldav ülevabariiklik Eesti Kennelliidu (EKL) liikmesühing. ESTÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, mittetulundusühingute seadusest, EKL põhikirjast ja määrustest, oma põhikirjast ja määrustest ning FCI poolt kehtestatud standarditest ning normatiivdokumentidest.
1.3. ESTÜ on juriidiline isik, kellel on iseseisev raamatupidamine, pangaarved ja sümboolika.
1.4. ESTÜ asukoht on Eesti Vabariik.
1.5. ESTÜ on tõuühing, mis suunab samojeedi tõugu koerte aretust ja kasvatust, organiseerib näitusi ja ülevaatusi ning osaleb neil.
1.6. Ühingu nimi on Eesti Samojeedide Tõuühing.
1.7  ESTÜ omab õigust moodustada piirkondlikke allüksusi, mis ei ole juriidilised isikud.
1.8  ESTÜ töökeel on eesti keel.
 
2.  Ülesanded ja eesmärgid
2.1.ESTÜ propageerib samojeedi tõugu koeri Eestis ning suunab samojeedide kasvatust ja aretust
2..1 ühendab samojeedi koerte kasvatajaid, -omanike ja -huvilisi ühtsesse organisatsiooni
2.2. kordineerib samojeedi koerte aretust ja kasvatut ja teostab kontrolli Eesti Kennelliidu aretustöö eeskirjade alusel
2.3. korraldab koertenäitusi, laagreid ja viib läbi kursuseid
2.4. kaitseb oma liikmete huve Eestis ja välisriikides
2.5. suhtleb ning teeb koostööd teiste tõuühingute ja –klubidega ning samojeedikasvatajatega

3. Liikmed
3.1. ESTÜ liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik.
3.2. ESTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus ning tasuda sisseastumis ja liikmemaks.
3.2.1. Liikmemaks:
3.2.1.1. Liikmemaksu tasutakse igal aastal aastase perioodi eest;
3.2.1.2. liikmemaksu suurus ESTÜ liikmetele -ja välisliikmetele vaadatakse eraldi üle üks kord aastas üldkoosolekul.
3.3. ESTÜ liikmel on õigus:
3.3.1. osaleda kõigil ESTÜ üritustel
3.3.2. saada informatsiooni ESTÜ tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta
3.3.3. lahkuda ESTÜ–st kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumis– ja liikmemakse talle ei tagastata
3.3.4. taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist.
3.4.  ESTÜ välisliikmel (välisriigi kodanikul) on õigus:
3.4.1. Osaleda kõigil ESTÜ üritustel
3.4.2. saada informatsiooni ESTÜ tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta
3.4.3. lahkuda ESTÜ–st kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumis– ja liikmemaksu talle ei tagastata.
3.5. ESTÜ välisliikmel ei ole õigust:
3.5.1. olla valitud ESTÜ juhtorganitesse ja omada hääleõigust ning õigust taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist, välja arvatud liikmelisuse taastamine;
3.5.2. reklaamida oma pesakondi,koeri, kenneleid ning kanda oma koeri Eesti aretuskoerte nimekirja ESTÜ kodulehelel ja teistes ESTÜ väljaannetes.
3.6. ESTÜ liige on kohustatud:
3.6.1. Järgima ESTÜ põhikirja;
3.6.2. täitma õigeaegselt ESTÜ üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on takistatud, peab liige sellest koheselt informeerima juhatust;
3.6.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.6.4. täitma Eesti Kennelliidu normatiivakte ning samojeedi koeri puudutavaid eeskirju;
3.7. Liikmelisuse peatamine või lõpetamine
3.7.1. liikmelisus peatatakse liikmememaksu tasumata jätmisel kuni kaheks kuuks peale maksutähtaega. Peale 2 kuu möödumist maksutähtajast võib liikme ESTÜ-st juhatuse otsusega ESTÜ-st välja arvata.
3.7.2. Liikme võib ESTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:
3.7.2.1. on rikkunud ESTÜ põhikirja, ESTÜ juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, määrusi ja eeskirju, on kahjustanud ESTÜ huve ja/või on eksinud hea tava vastu
3.7.2.2. on jätnud õigeaegselt tasumata liikmemaksu
3.7.2.3. on näidanud üles lugupidamatust ESTÜ, selle organite või liikmete vastu
3.7.2.4. takistab otseselt või kaudselt oma tegevuse või tegevusetusega ESTÜ-l oma eesmärkide saavutamist või ülesannete täitmist
3.7.2.5. on esitanud selleks avalduse
4. Juhtorganid ja struktuur
4.1. ESTÜ kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.
4.2. ESTÜ tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatus, olles ühtlasi ESTÜ täidesaatvaks organiks.
4.3. Üldkoosolek:
4.3.1. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.3.1.1. Põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete üldarvust;
4.3.1.2. ESTÜ tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete üldarvust.
4.3.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.2.1. ESTÜ tegevuse hindamine ja strateegia kindlaksmääramine;
4.3.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine
4.3.2.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, nende aruannete kinnitamine
4.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.
4.5. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
4.6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või 1/3 juhatusest.
4.7. Üldkoosoleku kutsub ESTÜ juhatus kokku hiljemalt 21 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast.
4.8. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb liikmetele teatada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist kirjalike kutsetega või meili teel teavitamisega.
4.9.  ESTÜ liige omab hääletamisel ühte häält.
4.10. ESTÜ liige võib hääleõigust kasutada esindaja kaudu volikirja alusel
4.10.1. volitatud isik peab olema ESTÜ liige ja saab volikirja alusel esindada ühte ESTÜ liiget
4.11. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega välja arvatud punktid 4.3.1.1. ja 4.3.1.2
4.12. ESTÜ juhatus juhib ja esindab ESTÜ-d
4.12.1. ESTÜ juhatus on 1-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks.
4.12.2. Juhatus on ESTÜ alaliselt tegutsev juhtimisorgan ja tema kohustuste hulka  kuulub:
4.12.3. ühingu liikmete vastuvõtmine ja registri pidamine;
4.12.4. liikmemaksude kogumine;
4.12.5. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
4.12.6. ESTÜ huvide eest seismine, üldkoosoleku kokku kutsumine
4.13. Juhatuse koosolek:
4.13.1. juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees
4.13.2. juhatus on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osaleb 2/3 juhatuse liikmetest ja nende seas on juhatuse esimees või aseesimees;
4.13.3. juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt poolt ja vastuhäälteks on otsustav juhatuse esimehe või tema puudumisel aseesimehe hääl, valimiste puhul otsustab loos
4.14. ESTÜ esindusõigus on vähemalt kahel juhatuse liikmel ühiselt ESTÜ juhatuse koosoleku protokollitud otsuse alusel.
4.15. ESTÜ vara moodustub:
4.15.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest, annetustes ja muust seadusega lubatud tulust
4.15.2. ESTÜ omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
4.15.3. ESTÜ liikmel ei ole õigust ühingu varale, ega ühingul liikme varale.
4.16. Raamatupidamine:
4.16.1.majandusaasta algus on 01. jaanuar ja lõpp 31. detsembril;
4.16.2. juhatus korraldab ESTÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
4.17. Revisjonikomisjon:
4.17.1. revisjonikomisjon on 2-liikmeline ja valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks
4.17.2. revisjonikomisjon teostab kontrolli ESTÜ tegevuse üle, omab juurdepääsu ESTÜ dokumentatsioonile ning tal on õigus nõuda  selgitusi juhatuselt. Revisjonikomisjon viib läbi vähemalt ühe revisjoni enne aastaaruande kinnitamist ning koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
 
5. ESTÜ reorganiseerimine ja likvideerimine
5.1. ESTÜ reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle ESTÜ õigused ja kohustused.
5.2. ESTÜ tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
5.3. ESTÜ tegevuse lõpetamiseks moodustab ESTÜ üldkoosolek ESTÜ likvideerimiskomisjoni ja määrab kindlaks komisjoni asukoha ja volitused, likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise.
5.4. ESTÜ tegevuse lõpetab üldkoosolek 2/3 häälteenamusega. Tegevuse lõppedes läheb arhiiv üle EKL-ile või õigusjärglasele viimase üldkoosoleku otsuse alusel.

 
 
 Põhikiri kinnitatud EESTI SAMOJEEDIDE TÕUÜHINGU asutamiskoosolekul09.juulil 2006 a.
 Põhikiri muudetud:
1.  ESTÜ erakorralisel üldkoosolekul 21.01.2007
2.  ESTÜ üldkoosolekul 17.08.2008