Eesti Samojeedide Tõuühingu põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Samojeedide Tõuühing (edaspidi ESTÜ)
on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev
organisatsioon, mis tegutseb oma liikmete huvide kohaselt.
1.2. ESTÜ asukoht on Eesti Vabariik.
1.3. ESTÜ on juriidiline isik, kes omab pangaarvet, iseseisvat raamatupidamist,
logo ja nime.
1.4. ESTÜ töökeel on eesti keel.
2. Eesmärgid ja tegevusalad
2.1. ESTÜ eesmärgiks on ühendada ühisesse organisatsiooni juriidilised ja
füüsilised isikud, kelle tegevus või harrastus on seotud samojeedi koertega,
sealhulgas nende aretuse ja kasvatusega; suunata ja aidata kaasa tõu
arengule ja levikule; kujundada mõistvat suhtumist loodusesse ja
loomadesse .
2.2. ESTÜ tegevused on:
2.2.1. aretuse koordineerimine ning kontroll Federation Cynologique
Internationale (edaspidi FCI) ja Eesti Kennelliit (edaspidi EKL)
õigusaktide alusel;
2.2.2. tõu kasvatajate arvele võtmine, vajalike andmete kogumine ning
arvestuse pidamine;
2.2.3. selgitustöö organiseerimine ja tegemine;
2.2.4. seminaride, näituste, katsete, võistluste ja laagrite ning muude
asjakohaste ürituste korraldamine;
2.2.5. tulundus- ja heategevusürituste korraldamine ESTÜ eesmärkide
saavutamiseks;
2.2.6. samojeedi koertele, kasvatajatele, omanikele ja tõuhuvilistele isikutele
koolituste korraldamine;
2.2.7. tõukohtunike, samuti teiste sama tõu spetsialistide alg- ja
täiendkoolitus ning kursuste läbiviimine, koolitus- või tegevusluba
mittenõudvas mahus;
2.2.8. tõualase kirjanduse ja materjali kogumine, töötlemine ja avaldamine;
2.2.9. koostöö tegemine ja suhtlemine EKL-i, teiste tõuühingute, klubide,
kennelite, ettevõtete ning organisatsioonidega;
2.2.10. abistamine samojeedi koerte soetamise või kasvatamisega seotud
küsimustes ;
2.2.11. uut kodu vajavate, varjupaika sattunud või probleemsete samojeedi
koerte abistamine;
2.2.12. oma ühingu, selle liikmete ja teiste samojeedi koerte aretajate, teiste
huvitatud isikute esindamine EKL-is ning teistes organisatsioonides.
2.3. ESTÜ juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, ESTÜ põhikirjast,
EKL normatiivdokumentidest ja FCI poolt kehtestatud standarditest.
3. Liikmed
3.1. ESTÜ liikmeks võivad olla samojeedi koertest huvitatud füüsilised või
juriidilised isikud, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja.
3.2. ESTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmeks astumiseks:
3.2.1. tuleb esitada kirjalik või on-line vormis avaldus;
3.2.2. tasuda sisseastumis- ja liikmemaks.
3.3. ESTÜ liikmel on õigus:
3.3.1. osaleda isiklikult või volitatud esindaja kaudu ESTÜ üldkoosolekul ja
esindada volikirja alusel ESTÜ liiget;
3.3.2. valida ja olla valitud ESTÜ juhatusse;
3.3.3. esitada juhatusele ühingu tegevust puudutavates küsimustes
ettepanekuid ja arupärimisi;
3.3.4. osaleda ESTÜ üritustel, üritusel osalemise tingimuste täitmisel;
3.3.5. reklaamida oma kennelit, planeeritavaid ja sündinud pesakondi ESTÜ
kodulehelel ja teistes ESTÜ väljaannetes;
3.4. ESTÜ liikmel on kohustus:
3.4.1. ESTÜ tegevuses osalemisel järgida ESTÜ ja EKL-i põhikirja,
normatiivdokumente ja juhtorganite otsuseid;
3.4.2. tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
3.4.3. teatada ESTÜ juhatusele ESTÜ liikmete arvestuse pidamiseks ja info
edastamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.4.4. suhtuda heaperemehelikult loodusesse ja loomadesse;
3.4.5. olla lojaalne ESTÜ-le.
3.5. ESTÜ-st väljaastumiseks esitab ESTÜ liige juhatusele kirjaliku või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis avalduse.
3.6. ESTÜ-st välja arvamine
3.6.1. Liikme võib ESTÜ-st välja arvata kui:
3.6.1.1. liige on esitanud selleks avalduse;
3.6.1.2. on jätnud õigeaegselt tasumata liikmemaksu;
3.6.1.3. on rikkunud ESTÜ põhikirja, ESTÜ juhatuse või üldkoosoleku
otsuseid, on kahjustanud ESTÜ huve või on eksinud hea tava
vastu;
3.6.1.4. on näidanud üles lugupidamatust ESTÜ, selle organite või
liikmete vastu;
3.6.1.5. takistab otseselt või kaudselt oma tegevuse või
tegevusetusega ESTÜ-l oma eesmärkide saavutamist või
ülesannete täitmist.
3.6.2. Liikme väljaarvamise otsustab ja kinnitab juhatus.
3.6.3. Väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest antakse liikmele viivitamatult
kirjalikult teatada.
3.6.4. Väljaarvatud liikmel ei ole õigust ESTÜ varale ja talle ei tagastata
sisseastumis- ega liikmemaksu.
3.6.5. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval ESTÜ üldkoosolekul.
4. Üldkoosolek
4.1. ESTÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal ESTÜ liikmel on üks
hääl.
4.2. ESTÜ üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1. põhikirja muutmine, kui selle poolt hääletab ⅔ üldkoosolekul osalenud
liikmete üldarvust;
4.2.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.3. kahe liikmelise revisjonikomisjoni määramine;
4.2.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.5. sisseastumistasu ja liikmemaksu suuruse ning tasumise tingimuste
muutmine ja kinnitamine;
4.2.6. ESTÜ lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine ;
4.2.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga
antud teiste organite pädevusse .
4.3. ESTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas.
4.4. Üldkoosoleku kokku kutsumiseks saadab ESTÜ juhatus oma liikmetele
e-posti teel teate vähemalt seitse päeva enne selle toimumist. Üldkoosoleku
teade sisaldab üldkoosoleku toimumise aega ja kohta ning päevakorda ja
arutlusele tulevaid dokumente.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekul osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest.
4.6. Üldkoosoleku protokoll avaldatakse ESTÜ kodulehel hiljemalt 14 päeva
möödumisel üldkoosoleku toimumisest.
5. Juhatus
5.1. Juhatus valitakse kolmeks aastaks ESTÜ liikmete hulgast, kes on selleks oma
nõusoleku andnud.
5.2. Juhatusse võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
5.3. Juhatus tegutseb ühiskondlikel alustel ja juhatuse liikmetele ei maksta nende
tegevuse eest tasu.
5.4. ESTÜ juhatuse pädevuses on:
5.4.1. ESTÜ juhtimine ja esindamine;
5.4.2. küsimuste arutamine ja otsustamine, mida ei ole seaduse ega
põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse;
5.4.3. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
5.4.4. üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
5.4.5. liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine;
5.4.6. liikmete ja laekunud liikmetasude osas arvestuse pidamine;
5.4.7. käesoleva põhikirja punktis 2.2. toodud tegevuste elluviimine;
5.4.8. raamatupidamise korraldamine;
5.4.9. majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule
kinnitamiseks.
5.5. Juhatuse koosolek:
5.5.1. kutsutakse kokku juhatuse esimehe või aseesimehe poolt vähemalt
neli korda aastas või vastavalt vajadusele;
5.5.2. on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle
liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega;
5.5.3. koosoleku päevakord ja otsused protokollitakse.
6. Vara
6.1. ESTÜ vara moodustub sisseastumis- ja liikmemaksudest, annetustest ja
muust seadusega lubatud tulust.
6.2. ESTÜ liikmel ei ole õigust ühingu varale, ega ühingul liikme varale.
7. Ühinemine,
jagunemine, likvideerimine.
7.1. ESTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
korras.
7.2. ESTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
7.3. ESTÜ likvideerimisel läheb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist
allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja
kantud samalaadsete tegevussuundadega mittetulundusühingule. Käesolevas
punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek
3.aprill 2018.a.

 

 

 Põhikiri kinnitatud EESTI SAMOJEEDIDE TÕUÜHINGU asutamiskoosolekul09.juulil 2006 a.

 Põhikiri muudetud:

1. ESTÜ erakorralisel üldkoosolekul 21.01.2007

2. ESTÜ üldkoosolekul 17.08.2008

3. ESTÜ üldkoosolekul 03.04.2018